Årsmöte 2023

RPG FÖRENINGEN RÖRSTRAND

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 2023 – 03 – 30

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av funktionärer: ordförande, sekreterare, protokoll justerare/rösträknare
 3. Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av verksamhetsberättelsen
 7. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 8. Föredragande av resultat och balansräkning
 9. Föredragande av revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar (minst fem inkl. ordförande)
 13. Val av föreningens ordförande för ett år
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av två revisorer och ersättare
 16. Val av valberedning inkl. sammankallande
 17. Behandling av inkomna förslag från styrelsen
  • Beslut om målsättning- och verksamhetsplan för 2023
  • Beslut om medlemsavgift för 2023/24. Styrelsens förslag är 250 kr vilket inkluderar avgiften för SeniorPosten.
  • Beslut om budget för år 2023
 18. Behandling av inkomna förslag från medlemmar
 19. Övriga frågor
 20. Avslutning
  Alla medlemmar bjuds på kaffe i samband med årsmötet.
  Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer sändas ut via e-post i månadsskiftet januari/februari 2023 (till alla som RPG har e-postadress), samt finnas på RPG:s infobord vid RPG Rörstrands samlingar. Årsmöteshandlingar kommer även att vara tillgängliga vid årsmötet.
  Varmt välkomna hälsar styrelsen!
  Kallelsen utsänd med nyhetsbrev nr. 10 2022 och inbetalningskort för årsavgiften i november 2023.
  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR RPG Rörstrand
  TORSDAGEN DEN 30 mars 2023 KL. 15.00
  PÅ CAFÈ UTSIKTEN, BETLEHEMSKYRKAN

——————————————————————————

Tisdag den 14 september 2020 kl. 13.00 i Betlehemskyrkan. *)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Mötets öppnande.

2 Val av funktionärer: ordförande och sekreterare

3 Beslut om årsmötets utlysande

4 Fastställande av röstlängd

5 Fastställande av dagordning

6 Fastställande av styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser

7 Fastställande av resultat- och balansräkning

8 Revisorernas berättelser

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

11 Val av revisorer och ersättare

12 Val av valberedning

13 Beslut om målsättning- och verksamhetsplan för 2021

14 Beslut om medlemsavgift för 2022. Styrelsens förslag är 250 kr vilket inkluderar avgiften för SeniorPosten.

15 Beslut om budget för år 2021

16 Övriga frågor

17 Avslutning

Alla medlemmar bjuds på kaffe i samband med årsmötet.

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer även att vara tillgängliga vid årsmötet.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

*) Årsmötes information

 • Kallelsen till årsmötet 2021 (för år 2020) sändes ut med nyhetsbrev nr. 8 november 2020 tillsammans med inbetalningskort för årsavgiften för 2021.
 • Årsmöteshandlingar skulle sändas ut i slutet av januari 2021men på den rådande Corona pandemi och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten givit var vi tvungna att skjuta på årsmötet till nya direktiv skulle komma.
 • Detta meddelades i Nyhetsbrev nr 1. januari 2021 och därför sändes det inte heller ut några årsmöteshandlingar under januari 2021. I nyhetsbrevet informerades också om att nytt preliminärt datum för årsmöte planerades till september 2021.
 • I nyhetsbrev nr. 5 2021 från RPG föreningen Rörstrand som sändes ut inför till midsommar till samtliga medlemmar meddelades att den 14 september är nytt årsmötesdatum. Här bifogas även vårt årsmöteskompendium med årsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för år 2021. Ekonomisk redovisning kommer som vanligt vara tillgängligt vid årsmötet.
 • Denna dagordning till årsmötet är en påminnelse till medlemmar om det ändrade datumet.  

Reservation för vilka rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vid de aktuella tillfällena gäller givetvis även nu men i dagsläget verkar det som årsmötet 2021 kommer kunna genomföras.

Styrelsen för RPG föreningen Rörstrand

——————————————————————————————–

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR RPG FÖRENINGEN RÖRSTRAND
TORSDAGEN DEN 25 februari 2021 KL. 15.00 PÅ UTSIKTEN *)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av funktionärer: ordförande och sekreterare
 3. Beslut om årsmötets utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelser
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisorer och ersättare
 12. Val av valberedning
 13. Beslut om målsättning- och verksamhetsplan för 2021
 14. Beslut om medlemsavgift för 2022. Styrelsens förslag är 250 kr vilket inkluderar avgiften för SeniorPosten.
 15. Beslut om budget för år 2021
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Alla medlemmar bjuds på kaffe i samband med årsmötet.

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer sändas ut via e-post i slutet av januari 2021 (till alla som RPG har e-postadress), samt finnas på RPG:s infobord vid RPG Rörstrands samling den 28 januari 2021.

Årsmöteshandlingar kommer även att vara tillgängliga vid årsmötet.

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

Kallelsen utsänd med nyhetsbrev nr. 8 och inbetalningskort för årsavgiften för 2021.
*) Reservation för vilka rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vid de aktuella tillfällena.

Vidare läsning